0550-7732818

20191129175112_35782.jpg

          为种植主体服务          农民,种植大户,农业合作社,村集体,农场等。帮助科学种地,提供精准服务;          为农服主体服务          农机手,农机合作社,飞防组织,小型烘干厂,农资经销商,粮食经纪人等。配给农服资源,提升服务效率;          为龙头企业服务          粮食储备库,酿酒企业,粮食加工厂,食品加工厂,饲料加工厂等。发展订单基地,提供品牌专用粮食;          为农资厂商服务          种子企业,肥料企业,农药企业等。进行试验示范,推广良品良法良策;          为政府组织服务          农业主管部门,农业技术推广中心,植保、农技、美丽乡村等农业组织协会。协助进行农业管理,推广应用农艺措施,掌握提供数据信息。


在线客服
关注你附近

销售热线

13721014818